Satış Sözleşmesi

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan       SESİNOKSMetal ve End. Ür. A.Ş. (Bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)

Adres    Dudullu O.S.B2nci Cad. No: 20 Ümraniye/ Istanbul

Telefon                :0 216 420 10 00

Faks       : 0 216 46633 97

E-posta sales@sesinoksonline.com

2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvanı / Adı Soyadı       

Ürün Teslimat Adresi    

Fatura Teslimat Adresi 

Telefon               

E-posta

3. KONU

İşbu konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.sesinoksonline.cominternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelik vesatış fiyatları belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgiliolarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğincetarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin cinsi, miktarı,boyu, temel özellikleri, birim fiyatı, satış bedeli ve kargo ücreti gibibilgiler açıklanmaktadır.


5.ÖDEME ŞEKLİ


Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksitadedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibihizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir veşirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalarhakkında bilgi verilmektedir

Havale ile ödemesini yapacağınız siparişlerde 3 iş günüiçinde ödemesini yapmadığınız siparişiniz sistem tarafından iptal edilecektir. Budurumda ortaya çıkacak sorumluluklar müşteriye aittir.Havale işleminigerçekleştirdikten sonra işleme ait dekont örneğini sales@sesinoksonline.come-posta adresine iletiniz veya üye bölümünden "Havale Bildirimi"kısmından bildiriniz.

Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ileyapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgilibilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuathükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili yükümlerin Banka ve ALICIarasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan vetaahhüt eder.

6. SEVKİYAT

Kargo ve teslimat masrafları ALICI'ya aittir. Ürün bedelinedahil değildir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışverişyapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimatmasrafı SATICI'ya aittir. Teslimat , ürün ağırlığına, miktarına, boyutlarınabağlı olarak anlaşmalı kargo şirketleri veya nakliyat firmalarıyla ALICI'nınyukarıda belirtilen 'Ürün Teslimat Adresi'ne teslim edilecektir.

Mal / hizmetin teslimi ALICI'nın talep ettiği adrestekendisine yapılır. Kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka biradrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır.Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlututulamaz. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahiFirmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabuledilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan hertürlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonunFirmamıza geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için mesafeli satışsözleşmesinin imzalı bir nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelininALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi birnedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse,SATICI mal / hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

ALICI'nın siparişinde birden fazla ürün bulunduğu durumlardaSATICI tarafından gönderimler parçalı olarak yapılabilmektedir. ALICI Ürün’ünkargo görevlisi tarafından teslimi sırasında Ürün sayısı ile SATICI tarafındandüzenlenen faturada belirtilen ürün sayısının aynı olduğunu kontrol etmekleyükümlüdür. Parçalı her gönderim için SATICI tarafından ayrı faturadüzenlenmektedir. Faturada belirtilen adette ve miktarda ürünler pakettebulunmadığı ya da eksik bulunduğu takdirde ALICI kargo görevlisinden tutanaktutması istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette ÜrünlerinSATICI tarafından ALICI’ya tam ve eksiksiz teslim edildiği ve ALICI tarafındanÜrünlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir.

Tüketici teslim almadan önce ürünlerin muayenesini yapmalı,ayıplı ve hasarlı malı kargo firması yetkilisinden teslim almamalıdır. ALICIkargodan teslim alınan ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul eder.

7.GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI, www.sesinoksonline.com internet sitesindeSözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı veödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafındankarşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticariünvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğruve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve telefon/internet ortamda gerekli teyidiverdiğini beyan eder. www.sesinoksonline.com İnternet Sitesinde yer alan önbilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin ayrılmazparçalarıdır.

7.2. SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş buiki nüsha Sözleşme ALICI tarafından ............ tarihinde imzalanarak kabuledilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.

7.3. İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarakALICI’ ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkindeğişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup bu günden sonraSATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığıihtar olunur. İşbu belgeyle Ön bilgilendirme ya da satış sözleşmesine konu malve hizmete ilişkin fiyat taahhütlerinin geçerlilik süresi siparişin verildiğiandan itibaren 30 dakika ile sınırlıdır.

7.4. SATICI,sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz,siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

7.5. SATICI,haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veyahizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI’ yı bilgilendiriponay alarak, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşitkalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerinegetirilmesinin imkânsızlaşması halinde (stokda bulunmaması,tedarikçi firmadanürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) sözleşme konusuyükümlülüklerini yerine getiremezse,bu durumu, sözleşmeden doğan ifayükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirererek siparişi iptal edebilir.

7.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen havamuhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşmekonusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekleyükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusuürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyicidurumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisinenakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise,ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 güniçerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonraALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan,ALICI, olası gecikmeler için SATICI' nın herhangi bir şekilde müdahaledebulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iadeedilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

7.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartınınALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veyahukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finanskuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine veyateslim edilmesini istediği kurum veya kişilere teslim edilmiş olması kaydıylaürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliyegiderleri ALICI'ya aittir.

7.9. Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik,sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle veyahaksız kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya datespiti halinde, herhangi bir zamanda, ALICI’yı bilgilendirmek koşuluylasipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veyaiptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yineALICI’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

8. MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI

Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI'nınhesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. SATICI,malı/hizmeti siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süreiçinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkini saklı tutar.Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir.

9. GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır.İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadargeçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadargeçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesiile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında SATICI'nın müşteriye bildireceğigüncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelindenfazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilanedilenden farklı ise ALICI'ya gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebidoğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptaledilir.

Beşeri / teknik hatalar nedeniyle yanlış fiyatla girilensiparişler yapılacak bilgilendirme sonrasında, iptal edilecektir.

10. CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiğiadresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı reddederekcayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığıtarihten itibaren 20 gün içinde SATICI, malı tüketiciye hiçbir masrafyükletmeksizin geri almakla yükümlüdür.(bkz Mesafeli Sözleşmeler HakkındaYönetmelik madde 9/2).Malın SATICI'ya ulaşmasından sonraki10 gün içinde ürünbedeli ALICI' ya ödeme şekline uygun olarak iade edilir. Cayma hakkı nedeni ileiade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Tüketicinin korunması hakkındaki kanun'a göre “Tüketici:Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi”yiifade eder. Kanunen cayma hakkı tüketiciye tanınmış bir hak olup ticari veyamesleki amaçlı kurulu bireysel ve kurumsal şirketler, tüzel kişiler TüketicininKorunması Hakkındaki Kanun'a göre tüketici vasfında olmayacağından bu haktanyararlanmaları mümkün değildir.

Bu şirketlerde ürünlerin iadesi ancak SATICI FİRMANIN İADEONAYI VERMESİ SONRASINDA iade faturasının kesilerek teslimi ile mümkünolmaktadır.

SATICI'nın iade onayı verdiği durumlarda nakliye bedeliiadeyi yapacak olan ALICI'ya aittir

Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içindeSATICI'ya faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürününkullanılmamış,zarar görmemiş ve satışa uygun olması şarttır. Telefon yolu ilecayma bildirimi yapılması mümkün değildir. Bu hakkın kullanılması halinde;

a) 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası,(İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise) iade ederken kurumundüzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediğitakdirde iade işlemi gerçekleştirilmeyecektir

b) 7 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu,ambalajı varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarakteslim edilmesi gerekmektedir. İade edilecek ürünlerin SATICI'ya ulaşmasınıtakip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

Ürün SATICI'ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasındaALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızdatutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünlebirlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisindeSATICI'ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynışekilde karşı ödemeli olarak ALICI'ya geri gönderilecektir.

Cayma hakkı kullanımı çerçevesinde yapılacak bildirimleriçin info@sesinoksonline.com adresine eposta gönderilmelidir. Yazmış olduğunuzbildirim mailine sipariş numaranızı mutlaka yazmalısınız. Sipariş numarasınıbelirtmediğiniz/yazmadığınız bildirimler geçersiz sayılacaktır.

ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerindebir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusur oranında SATICI'nınzararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havaleyöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

SATICI cayma bildiriminin ön bilgilendirme ve sözleşmeniteliğindeki işbu metinde kararlaştırılan usuller ile yapılması halinde caymahakkı kullanımı için gerekli işlemleri yapmayı taahhüt eder.

11. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI MAL/HİZMETLER

Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçlarıdoğrultusunda hazırlanan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalardabelirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.

www.sesinoksonline.com internet sitesinde 'Özel Kesim' ve'Özel Ebat' menüleri altında sunulan ürünler standart ebatların dışındaALICI'nın özel talebi ve onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlananürünlerdir.Bu ürünlerde cayma hakkının kullanılması ve ürün iadesi mümkün değildir.

12. İTİRAZ VE YARGI YOLU

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,ALICI, her türlü talep ve şikâyetlerini SATICI'nın 1.maddede belirtileniletişim adreslerine yapabilir.

Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunanuyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altındabulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsündebulunan illerde ise ikibin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındakiuyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerinüzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine değil, tüketicimahkemelerine başvuru yapılır.

ALICI; 4822 S. K. ile değişik 4077 S.K.’un M. 9/A, f.2 veMes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibiolduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyaneder.

13. ALICININ TEMERRÜDÜ

ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeliifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.ALICI'nın temerrüdünün SATICI'nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICIherhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmeniteliğindeki metnin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

ÖNEMLİ NOT

Kargo tutanağını imzalamadan önce ürününüzün kutusunu kargogörevlisiyle açarak faturada yer alan ürün/ürünlerin cins, miktar ve adetdoğruluğunu, ürünlerde herhangi bir hasar yada sorun olup olmadığını kontrolediniz. Herhangi bir nedenle hasar veya eksiklik var ise teslimatla ilgili hiçbir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kutunuzu iadeediniz. Kutusu hasarlı veya içeriği eksik olan ürünlerin teslim alınmasıdurumunda tüm sorumluluk müşterimize ait olup SESİNOKS Metal ve End. Ür. A.Ş. sorumludeğildir.

Bu durumu en kısa zamanda info@sesinoksonline.com adresineyazılı olarak veya 0 216 420 10 00 numaralı telefonumuza bildiriniz.